Auditoria Retributiva i Pla d’Igualtat. Ja els tens?

Molts de vosaltres haureu dit que sí que teniu l’Auditoria Retributiva i el Pla d’Igualtat o que ja esteu treballant. És una gran notícia!!! Però altres potser no us heu decidit o no sabeu si esteu obligats per llei a tenir-ho. Vols saber les obligacions actuals?

La llei, què diu.

En els següents casos , les empreses que tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un Pla d’igualtat són:

  • Si tenen 50 o més persones en plantilla.
  • Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu.
  • Quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un Pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de Plans d’igualtat és voluntària, però obligatòria si es demanen subvencions , o es fan treballs per entitats o administracions públiques.

I com no, totes les empreses, obligades o no, han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Si necessites ajuda, fem el teu Pla d’Igualtat i auditoria retributiva.

Registre Retributiu i Auditoria Retributiva, quines empreses estan obligades a tenir-ho?

Una altra qüestió és el Registre Retributiu. Un registre que fa visible què estan cobrant els treballadors i treballadores desglossat per sexe i respecte el mateix lloc de treball.

I a aquest registre retributiu tenen accés els representants dels treballadors o pot demanar-ho els treballadors si no hi ha representants legals. És un factor de transparència cap als nostres treballadors.

Per tant, totes les empreses conforme a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors , amb independència de la seva grandària, estan obligades a elaborar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.

Aquí no importa la mida de l’empresa com pel Pla d’Igualat. A partir del 08/03/2019, si l’empresa té treballadors ha de tenir un registre retributiu i cada any s’ha d’actualitzar. Ja ho tens?

Canvis en el registre retributiu. Implicacions del reial decret 902/2020.

Amb l’arribada del Reial decret 902/2020 i entrada en vigor el 14/04/2021, les empreses han d’adaptar el contingut del seu registre retributiu amb la següent informació:

  • El registre retributiu ha d’incloure els valors mitjans -mitja aritmètica i mitjana- de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials efectivament percebuts per la plantilla durant l’any natural, desglossats per sexe, i distribuïts per grups professionals, categories professionals, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.
  • A més, quan en una empresa amb 50 o més treballadors/es, la mitjana de les retribucions de les persones treballadores d’un sexe sigui superior al de l’altre en un 25% o més, o la mitjana de les percepcions satisfetes, l’empresa ha d’incloure en el registre una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe

I si a més, estàs obligat a tenir un Pla d’Igualtat, cal tenir el registre retributiu i fer una auditoria retributiva.

L’auditoria retributiva haurà de reflectir les mitjanes aritmètiques i les mitjanes de les agrupacions dels treballs d’igual valor en l’empresa, conforme als resultats de l’avaluació de llocs de treball.

Què passa amb les empreses que tenen un Pla d’Igualtat actiu però sense auditoria retributiva?

Les empreses que ja tinguin plans d’igualtat vigents a 14/04/2021, han d’adaptar les seves auditories retributives a les disposicions del Reial decret 902/2020. I han de complir els requisits de forma i contingut previstos en el Reial decret 901/2020, abans del 14/01/2022.

Molta informació que cal tenir clara.

Com a resum:

  • Totes les empreses amb treballadors han de tenir un registre retributiu.
  • Les empreses que estiguin obligades a elaborar un Pla d’Igualtat (més de 50 treballadors, àrea pública,…) a més, han de fer una auditoria retributiva.
  • Aquelles empreses amb un Pla d’Igualtat vigent i sense auditoria retributiva, han de fer l’auditoria i actualitzar el Pla d’Igualtat.
  • Les empreses no obligades per llei, que treballen per entitats, administracions públiques o que demanen certes subvencions, han de tenir un Pla d’Igualtat i per tant també una auditoria retributiva

En quin punt et trobes?

T’hem donat molta informació que va canviant segons la llei es modifica. Sabem que s’està treballant per millorar la igualtat de gènere a les nostres empreses i entitats públiques. I que has d’estar preparada per afrontar els canvis.

T’ajudem a complir la llei  i a posar en marxa el teu Pla d’Igualtat, crear el registre retributiu i fer l’auditoria retributiva. Amb Pla Igualtat et donem una visió externa, amb experiència en gestió d’equips i processos, per fer créixer la teva empresa amb igualtat de gènere. Vols que t’ajudem?

Imatge de Pixabay.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *