Plans d’Igualtat

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
defineix els Plans d’igualtat de les empreses com un conjunt ordenat de mesures adoptades després de dur a terme un diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Esdevé l’eina fonamental per a la incorporació de la igualtat en la gestió i la cultura de les empreses.

Un pla d’igualtat pretén

 • Eliminar els desequilibris i les desigualtats entre homes i dones
 • Introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones

Desenvolupament del Pla d’Igualtat

En el desenvolupament del Pla d’igualtat participen la representació dels treballadors i
treballadores i la direcció de l’empresa.

La Comissió Negociadora d’igualtat, és un equip responsable de coordinar l’elaboració i el seguiment del Pla d’igualtat, i dotar-la de la formació necessària. Està format per l’agent d’igualtat i la representació de les persones treballadores.

L’agent d’igualtat és aquella persona professional, amb formació o experiència
especialitzada en matèria d’igualtat d’oportunitats, que coordina el disseny, la
implementació i l’avaluació de les polítiques d’igualtat entre homes i dones, i supervisa la
posada en funcionament de projectes per a la integració de la perspectiva de gènere a
l’empresa.

Què fem

Oferim dos serveis, un de diagnosi i registre del Pla d’Igualtat. I un segon ampliat d’implementació i acompanyament en el canvi.

Diagnosi i registre del Pla d’Igualtat

 • Elaboració de la diagnosi de gènere, àrees de millora i definició d’objectius, en els següents àmbits:
  • Processos de selecció i contractació
  • Classificació professional
  • Formació
  • Promoció professional
  • Condicions de treball
  • Conciliació vida personal i laboral
  • Retribucions
  • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
  • Llenguatge i comunicació no sexista
 • Elaboració del Registre Retributiu i auditoria
 • Redacció i registre dels Plans d’Igualtat d’Empreses a la Direcció General del Treball.

Registre Pla d’Igualtat i implementació

 • Elaboració de la diagnosi de gènere, àrees de millora i definició d’objectius
 • Registre dels Plans d’Igualtat d’Empreses a la Direcció General del Treball.
 • Definir el pla d’acció i indicadors:
  • Concretar les mesures i accions negociades amb l’empresa.
  • Elaborar els indicadors per fer-ne l’avaluació i seguiment
 • Execució i seguiment amb la Comissió de Seguiment.
 • Avaluació i mesura de l’impacte dins l’empresa.

Com ho fem

Conjuntament amb la Comissió Negociadora d’Igualtat, elaborem la diagnosi, auditoria retributiva, proposta de millores i la redacció dels Plans d’Igualtat necessaris per complir la llei d’Igualtat.

A més, amb el servei Pla d’igualtat i acompanyament treballem:

 • Creació del pla d’acció
 • Execució i seguiment
 • Avaluació