Pla d’igualtat i acompanyament

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
defineix els Plans d’igualtat de les empreses com un conjunt ordenat de mesures adoptades després de dur a terme un diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Esdevé l’eina fonamental per a la incorporació de la igualtat en la gestió i la cultura de les empreses.

Un pla d’igualtat pretén

 • Eliminar els desequilibris i les desigualtats entre homes i dones
 • Introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones

Desenvolupament del Pla d’Igualtat

En el desenvolupament del Pla d’igualtat participen la representació dels treballadors i
treballadores i la direcció de l’empresa.

La Comissió d’igualtat, és un equip responsable de coordinar l’elaboració i el seguiment del Pla d’igualtat, i dotar-la de la formació necessària. Està format per l’agent d’igualtat i la representació de les persones treballadores.

L’agent d’igualtat és aquella persona professional, amb formació o experiència
especialitzada en matèria d’igualtat d’oportunitats, que coordina el disseny, la
implementació i l’avaluació de les polítiques d’igualtat entre homes i dones, i supervisa la
posada en funcionament de projectes per a la integració de la perspectiva de gènere a
l’empresa.

Què fem

 • Elaboració de la diagnosi de gènere, àrees de millora i definició d’objectius, en els següents àmbits:
  • Processos de selecció i contractació
  • Classificació professional
  • Formació
  • Promoció professional
  • Condicions de treball
  • Conciliació vida personal i laboral
  • Retribucions
  • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
  • Llenguatge i comunicació no sexista
 • Redacció i registre dels Plans d’Igualtat d’Empreses a la Direcció General del Treball.
 • Definir el pla d’acció i indicadors a partir del diagnòstic:
  • Identificar les àrees de millora
  • Definició dels objectius a aconseguir
  • Concretar les mesures i accions negociades amb l’empresa
  • Elaborar els indicadors per fer-ne l’avaluació i seguiment
  • Planificació de les accions amb un calendari
  • Difusió entre la plantilla
 • Execució i seguiment de les accions:
  • Repartiment de les mesures per departaments
  • Assignació de recursos econòmics
  • Implementació de les mesures
  • Seguiment del pla d’acció
 • Avaluació i mesura de l’impacte dins l’empresa:
  • Conèixer el grau de compliment dels objectius
  • Analitzar el desenvolupament del procés
  • Reflexionar sobre la continuïtat de les accions

Com ho fem

Integrats dins la Comissió d’Igualtat i amb el consentiment de Direcció, fem investigació, proposta de millores, redacció del pla d’Igualtat i seguiment de les accions de canvi necessàries per aplicar els plans d’una manera efectiva dins l’empresa.

Un procés de confiança i creixement.