Beneficis dels Plans d’Igualtat

Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
defineix els Plans d’igualtat de les empreses com “un conjunt ordenat de mesures,
adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la
discriminació per raó de sexe.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat
d’oportunitats
en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures prèvia negociació o
consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol
tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Un Pla d’igualtat pretén

Un pla d’igualtat introdueix la perspectiva de gènere en els processos de gestió de les persones de l’empresa en:

  • Processos de selecció i contractació
  • Classificació professional
  • Formació
  • Promoció professional
  • Millora en els condicions de treball
  • Concil·liar vida personal, familiar i professional
  • Retribucions
  • Prevenció de l’assetjament sexual i moral
  • Millores en la comunicació i utilització del llenguatge no sexista

Però quins són els beneficis dels plans d’igualtat per l’organització?

Aplicar un Pla d’igualtat a la institució afecta directament en els processos interns i relació dels treballadors i treballadores.

Atracció, contractació i retenció de personal qualificat

Els treballadors ja no només busquen un bon sou. Esperen que la empresa on treballin tinguin polítiques clares de retenció del personal, concil·liació vida personal i professional, iniciatives de retorn social i polítiques d’igualtat. Beneficis que aportan els plans d’igualtat.

Increment del compromís de les persones treballadores amb l’empresa

Si fent una mateixa feina, tots i totes tenen les mateixes possibilitats de promoció, expressió de les seves idees i tracte per igual, el compromís dels treballadors augmenta.

Millora de la qualitats dels productes o serveis

Altres beneficis dels plans d’igualtat són els productes finals. Un major compromís i implicació dels treballadors comporta noves idees, un millor clima de comunicació amb els clients, ser més proactius proposant millores internes i per tant un producte o servei de millor qualitat.

Millora de la productivitat

Els treballadors/es que se senten escoltats, dins equips heterogenis i amb les mateixes oportunitats milloren la seva productivitat. Ningún té un tracte diferent només per raó de sexe.

Millora de la imatge

Una entitat que compleix el Pla d’igualtat està millor valorada que una altra que no ho fa. La imatge corporativa millora i ben comunicat, és un avantatge competitiu respecte altres institucions. Treballadors i consumidors ho valoren.

Aplicació de la legislació vigent

Per acabar els beneficis dels plans d’igualtat, cal recordar que la llei és obligatòria per les empreses de més de 50 treballadors. I totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Vols saber en què pots millorar?

Amb unes preguntes identifica en què pots millorar aplicant un Pla d’Igualtat.

Imatge de Pixabay.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *