La Llei d’Igualtat

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i el Reial Decret-Llei 6/2019 obliga a les entitats de més de 50 treballadors a comptar amb un Pla d’Igualtat i registrar-lo. Pla Igualtat presta l’assessorament i assistència tècnica necessària per al seu disseny, implantació, seguiment i avaluació.

Què és un Pla d’Igualtat?

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures prèvia negociació o
consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol
tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.
En alguns casos, aquestes mesures s’articulen mitjançant un Pla d’igualtat.

Quines empreses tenen l’obligació?

Les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar d’un Pla d’igualtat en els següents casos:

  • Si tenen 50 o més persones en plantilla.
  • Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu.
  • Quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un Pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de Plans d’igualtat és voluntària, però obligatòria si es demanen subvencions , o es fan treballs per ents o administracions públiques.

Totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.


Terminis per a l’aplicació dels plans

En data 7 de març de 2019, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret llei 6 2019 d’ 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació.

Els terminis que s’han establert són:

  • Empreses entre 151 i fins a 250 treballadors hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en un termini d’un any (2020)
  • Empreses entre 101 i fins a 150 treballadors hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en un termini de dos anys (2021)
  • Empreses entre 50 i 100 treballadors hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en un termini de tres anys (2022)

Registre de Plans d’ Igualtat d’Empreses

Els plans d’igualtat cal inscriure’ls en un registre. Aquest es diu Registre de Plans d’Igualtat d’Empreses.

I depèn de la Direcció General del Treball i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Sancions

L’incompliment de les mesures previstes pels plans d’igualtat és una falta greu prevista a la Llei d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social.

El incompliment de les obligacions pot comportar sancions econòmiques, mitjançant l’aplicació de multes entre 626 euros i 6.250 si es consideren greus. I d’entre 6.251 euros a 187.515 euros en el cas que es considerin molt greus.

No complir amb les obligacions pot comportar la pèrdua automàtica dels ajuts, bonificacions i, en general,  els beneficis derivats de l’aplicació, entre d’altres, de programes d’ocupació.


Projecte claus en mà

Si no saps com començar a fer el pla d’igualtat. Si prefereixes fer el que millor saps fer, gestionar la teva empresa. Nosaltres t’ajudem. Creem i registrem el teu pla d’Igualtat.

Partint d’un estudi detallat ens fem càrrec del projecte de manera global, definint els requeriments bàsics. Es projecta i dissenya el pla adequant la realitat de l’empresa i del sector on està ubicat, a la normativa existent, per acabar inscrivint-lo en el registre corresponent.

Aconseguint així l’optimització al màxim dels recursos de manera que el projecte es pugui finalitzar en el mínim temps possible i amb les màximes garanties de compliment i eficiència.

PROSCONTRES
– L’empresa no suporta tota la càrrega de treball derivada de l’estudi i l’execució del pla.
– S’identifiquen punts de millora respecte les empreses de la indústria.
– El cost del desenvolupament del pla està definit i es coneix des de l’inici.
– En la investigació dins l’empresa s’identifiquen punts febles que no sempre agrada. És necessària una total confiança en els tècnics externs i en el bé de les seves actuacions per millorar.
– Els canvis pot costar d’aplicar-los dins l’organització, però fer un pla d’igualtat implica fer canvis.

Què es triga i qui està implicat?

Cada Pla d’igualtat necessita el seu temps, i no es fa ni amb un dia, ni amb una setmana. La seva duració dependrà de diferents factors: el disseny, la tipologia d’empresa, el número de treballadors, la implicació de la direcció, l’acceptació del personal…

L’experiència ens diu, que des que una empresa ens comunica la decisió d’elaborar un pla, fins que es fa efectiu poden passar mesos, però tot depèn de la grandària de l’empresa:

  • Fins a 50 treballadors ……………………. 2 mesos
  • Entre 100 i 150 treballadors ………… 3 mesos
  • Més de 250 treballadors ……………….. 6 mesos

El temps previst no contempla el procés de negociació i/o aprovació de la Comissió d’Igualtat. Equip intern de l’empresa implicat en el pla d’igualtat.

Costos

Vols complir la llei? Demana un pressupost sense compromís.