Pla d’igualtat: Preguntes clau per saber com es posiciona la teva empresa

Saps si necessites tenir un pla d’igualtat? Què aporta tenir-ho? Com et veuen els clients, els treballadors? Qué implica?

Moments de canvis

La pandèmia ens ha canviat la visió i estratègia. Canvis en la valoració de les coses, en el pes de les nostres accions i la fragilitat del moment. Si es pogués resumir, podríem dir que ens ha dut un replantejament de tot el que fem: parem, mirem i proposem.

Són moments on ens hem de plantejar tot sobre l’empresa: el nostre entorn, quin és el nostre futur, quin camí veiem i volem prendre per tirar endavant. Hem de crear les noves bases de desenvolupament de l’empresa i encara que sembli boig, tot ens pots ajudar. I el pes que té la plantilla en les nostres organitzacions és decisiva. L’adaptació de l’equip humà a les circumstàncies és clau per la viabilitat de l’empresa. Així que l’empatia comença en l’empresa.

Pensar en els equips

Formació, salari, flexibilitat, horari, futur…. són alguns dels avantatges que l’empresa por oferir. Però en quin entorn i sota quins valors ho ofereix és tant o més important que l’oferta en si.

És en aquest sentit que l’adopció dels plans d’igualtat per a les empreses és imprescindible. El compromís en l’adopció dels plans atorguen un plus de coherència i un distintiu públic de l’empresa creant solidesa, fiabilitat i valoració dels treballadors.

Polítiques clares de contractació i de sous; concil·liació de la vida familiar, personal i professional; les mateixes possibilitats de promoció per tots els treballadors i treballadores i tolerancia zero per la violència de gènere. I totes aquestes polítiques implica millores visibles pels treballadors i l’empresa que pots trobar a «Beneficis dels plans d’igualtat«.

T’has preguntat com està la teva empresa pel que fa a Igualtat?

Potser no t’ho has plantejat si necessites o no un pla d’igualtat, però amb tres preguntes pots fer una radiografia inicial:

Principalment qui compon la plantilla?

 • La majoria són homes
 • La majoria són dones
 • Hi ha tant homes com dones

En quina situació estàs en els càrrecs intermedis/tècnics superiors?

 • La majoria són homes
 • La majoria són dones
 • Hi ha tant homes com dones

Dones i homes tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció?

En l’últim procés de selecció la majoria dels candidats eren:

 • Homes
 • Dones
 • Tant homes com dones

Implementar la igualtat de gènere en les empreses implica buscar que gairebé, i sempre millor que totes les polítiques d’empresa, s’apliquin tant a homes com a dones.

Necessites un pla d’igualtat?

Si no ho veus prou clar, continua amb les preguntes de la diagnosi i identifica en què pots millorar aplicant un Pla d’Igualtat.

Des de Plà d’Igualtat, t’ajudem a posar en marxa el teu Plà d’Igualtat d’una manera personalitzada, enfocat per a la millora i el creixement.

Pregunta’ns!

Beneficis dels Plans d’Igualtat

Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
defineix els Plans d’igualtat de les empreses com “un conjunt ordenat de mesures,
adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la
discriminació per raó de sexe.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat
d’oportunitats
en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures prèvia negociació o
consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol
tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Un Pla d’igualtat pretén

Un pla d’igualtat introdueix la perspectiva de gènere en els processos de gestió de les persones de l’empresa en:

 • Processos de selecció i contractació
 • Classificació professional
 • Formació
 • Promoció professional
 • Millora en els condicions de treball
 • Concil·liar vida personal, familiar i professional
 • Retribucions
 • Prevenció de l’assetjament sexual i moral
 • Millores en la comunicació i utilització del llenguatge no sexista

Però quins són els beneficis dels plans d’igualtat per l’organització?

Aplicar un Pla d’igualtat a la institució afecta directament en els processos interns i relació dels treballadors i treballadores.

Atracció, contractació i retenció de personal qualificat

Els treballadors ja no només busquen un bon sou. Esperen que la empresa on treballin tinguin polítiques clares de retenció del personal, concil·liació vida personal i professional, iniciatives de retorn social i polítiques d’igualtat. Beneficis que aportan els plans d’igualtat.

Increment del compromís de les persones treballadores amb l’empresa

Si fent una mateixa feina, tots i totes tenen les mateixes possibilitats de promoció, expressió de les seves idees i tracte per igual, el compromís dels treballadors augmenta.

Millora de la qualitats dels productes o serveis

Altres beneficis dels plans d’igualtat són els productes finals. Un major compromís i implicació dels treballadors comporta noves idees, un millor clima de comunicació amb els clients, ser més proactius proposant millores internes i per tant un producte o servei de millor qualitat.

Millora de la productivitat

Els treballadors/es que se senten escoltats, dins equips heterogenis i amb les mateixes oportunitats milloren la seva productivitat. Ningún té un tracte diferent només per raó de sexe.

Millora de la imatge

Una entitat que compleix el Pla d’igualtat està millor valorada que una altra que no ho fa. La imatge corporativa millora i ben comunicat, és un avantatge competitiu respecte altres institucions. Treballadors i consumidors ho valoren.

Aplicació de la legislació vigent

Per acabar els beneficis dels plans d’igualtat, cal recordar que la llei és obligatòria per les empreses de més de 50 treballadors. I totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Vols saber en què pots millorar?

Amb unes preguntes identifica en què pots millorar aplicant un Pla d’Igualtat.